BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, 24 April 2011

...PENGAJARAN MIKRO...

Kemahiran Pengajaran Mikro
Pengajaran mikro tidak memberi semua kemahiran yang diperlukan oleh pelajar dalam profesyen perguruannya.    Ia berkaitan hanya dengan kemahiran-kemahiran yang digunakan oleh guru dalam perhubungan persemukaan di bilik darjah.  Dengan itu, kemahiran pengajaran mikro adalah perlakuan bilik darjah yang tertentu, boleh dilihat, ditakrifkan, ditunjukkan perkaitan dengan pembelajaran murid.
Pengajaran mikro adalah melatih diri sendiri, pelajar dilatih pengajarannya  dari segi kemahiran mengajar yang boleh diukur, dinyatakan, dilihat dan dikawal, membantu pelajar bersiap sedia untuk membuat latihan pengajaran mikro dengan berkesan.
Kemahiran-kemahiran berikut adalah komunikasi dua hala guru-murid dalam bidang pengajaran dan pengajaran  seperti kemahiran: –

 • Set induksi
 • Tunjuk cara
 • Variasi rangsangan
 • Peneguhan
 • Penyoalan
 • Mengilustrasi dengan  menggunakan contoh
 • Penerangan
 • Aprisiasi
 • Penggunaan Bahan Sumber Pengajaran & Pembelajaran
 • Penutup

KEMAHIRAN SET INDUKSI
Kemahiran ini ada kaitan dengan cara guru memperkenal atau memulakan sesuatu pelajaran atau satu unit tertentu sesuatu pelajaran.  Pada setiap epesod pengajaran, guru hendaklah menegaskan kepada muridnya tugasan yang akan dibuat.   Guru perlu mengekalkan dan menarik perhatian muridnya serta menggerakkan mereka untuk membuat aktiviti, berfikir dan belajar.    Memandu muridnya kearah manakah tujuannya, membina perkaitan yang jelas dengan pengalaman lalu/sedia ada.
 1. Menarik perhatian
Guru boleh menggunakan suara, gerakgeri dan pandangan mata untuk menarik perhatian murid kearah pelajaran yang diajar.   Ia juga boleh menggunakan bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar dan pelbagai intraksi yang lain.
 1. Menimbulkan pergerakan
Guru boleh menggerakkan muridnya dengan menunjukkan kemesraan dan menunjukkan semangat serta kesungguhan perkara yang diajarnya.    Guru boleh juga menggerakkan muridnya dengan merangsang naluri ingin tahu atau menarik minat murid dengan bercerita atau memulakan aktiviti.    
 1. Struktur
Guru menentukan hal bagi tugasan yang diberikan kepada muridnya,   seperti – Tengah hari ini kita akan melihat beberapa keping gambar dan kemudian kita akan bincangkannya.   Selepas perbincangan itu kamu akan menulis ceritanya.    Guru menolong muridnya dengan mencandangkan beberapa cara menulis cerita itu.
 1. Membuat perkaitan
Guru boleh membuat perbandingan dan perbezaan, seperti membandingkan papan tanda berlampu yang terdapat di Semenanjung Malaysia dengan yang terdapat di Sabah atau Sarawak.    Guru merujuk kepada situasi semasa untuk menarik perhatian.
Set induksi yang berkesan ialah,
 1. Set insuksi hendaklah bermakna kepada murid dari segi umur, kebolehan dan minat.
 2. Set induksi hendaklah berkait dengan isi pelajaran dan objektif pelajaran.
 3. Pelajaran baru hendaklah dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid,  belajar daripada yang telah diketahui kepada yang akan diketuhui.

KEMAHIRAN VARIASI RANGSANGAN
Kemahiran ini meliputi aktiviti yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian.      Latihan dalam kemahiran ini dapat menolong pelajar mengajar dengan berkesan dan menarik minat murid kepada pelajaran yang diajarnya.
 1. Pergerakan
Pergerakan  guru dalam kelas seperti beberapa langkah di sepenjang bahagian hadapan atau di antara barisan-barisan murid boleh menolong murid sentiasa bersedia dan menumpukan perhatian kepada pelajaran.     Elakkan  pergerakan ke hadapan dan ke belakang yang resah akan mengganggu tumpuan murid kepada pelajaran.

2.  Gerakgeri semulajadi guru (gesture)
Penggunaan pergerakan badan, tangan dan muka yang semulajadi untuk menguatkan perkataan yang dituturkan dapat menarik perhatian murid.   Sebaliknya  pergerakan tubuh badan semulajadi yang tidak bermakna seperti mengejepkan mata atau mengelengkan kepala atau melambungkan sesuatu akan menghalang tumpuan kepada pelajaran.

3.  Mengubah nada pertuturan
Mengubah intonasi, nada suara dan kelajuan perkataan dapat mengekal minat murid terhadap pelajaran.     Suara yang mendadak, sentiasa tinggi dan kuat menimbulkan rasa kebimbangan, sebaliknya suara yang mendatar, kurang kuat dan kurang bertenaga menimbulkan rasa bosan terhadap pelajaran.

4.  Penglibatan murid secara lisan
Soalan, perbincangan murid dan peluang diberi kepada murid untuk melahirkan pendapat  menggalakkan murid melibatkan diri secara lisan dalam pelajaran.   Ini akan memberikan rasa seronok kepada murid.

5.  Penggunaan Pancaindera
Guru yang mengubah-ubah aktivitinya dan melibatkan pancaindera seperti penggunaan gambar atau model, dapat menambah tarikan dan minat murid kepada pelajaran, juga menambah kesan penyampaian maklumat kepada muridnya.

5.  Aktiviti Fizikal
Guru yang memberi peluang kepada murid membuat aktivi yang pelbagai akan menyeronokkan murid semasa mereka belajar.
Variasi Rangsangan yang berkesan ialah:-
 1. Matlamat guru hendaklah jelas tentang tujuan perubahan-perubahan dalam aktiviti yang digunakan dan ada perkaitan dengan isi pelajaran.
 2. Guru hendaklah menjalankan variasi rangsangan dengan licin agar tidak mengganggu perjalanan pelajaran.
 3. Guru hendaklah merancang dengan teliti, jika hendak menggunakan bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar.
 4. Guru perlu mengubah variasi rangsangan untuk memberi rangsangan kepada tindak balas murid.

KEMAHIRAN PENEGUHAN


Melibatkan satu teknik mengajar yang boleh mengubah perlakuan murid dalam beberapa cara yang positif seperti guru memberi peneguhan dengan senyuman, angguk kepala, memuji murid kerana memberi jawapan yang baik, menggalakkan murid yang lambat belajar supaya terus tekun belajar, atau menulis ‘syabas’ dalam buku murid kerana kerja yang telah disempurnakan.     Peneguhan seperti ini akan membawa kepada perulangan  perlakuan yang  baik dan seterusnya akan membina sikap yang positif .    Peneguhan ini boleh diberikan kepada individu, kumpulan atau seluruh kelas. Bidang utama dalam peneguhan  ialah;-
 1. Peneguhan lisan
Guru boleh menggalakkan murid belajar dengan menggunakan perkataan seperti   ‘baik’, ‘ia’, ‘betul’, ‘itu jawapan yang tepat’,  ‘bijak’,  ‘pandai’, ‘ bagus’, ‘kerja kamu sempurna’, ‘itu adalah cadangan yang baik’,  dan lain-lain peneguahn yang positif.


2.  Peneguhan gerakgeri
Guru boleh memberi peneguhan dengan menunjukkan perasaan pada mukanya seperti senyuman, ketawa yang menyukakan, atau menggunakan gerakgeri tubuh badan sebagai isyarat persetujuan, seperti menganggukkkan kepala, mengangkat tangan, angkat bahu, menepuk tangan dan sebagainya.


3.  Peneguhan dampingan
Guru boleh menunjukkan minat atas prestasi muridnya dengan mendekatinya, berdiri di sebelahnya dan duduk di sisi muridnya.


4.  Peneguhan sentuhan
Guru boleh menunjukkan persetujuan dengan menepuk bahu atau belakang muridnya (sama jantina).

5.  Peneguhan aktiviti
Guru  melakukan aktiviti yang boleh menyukakan muridnya kerana murid menghasilkan  kerja yang baik.

6.  Peneguhan ganjaran
Guru menulis kata pujian atau memberi markah yang tinggi dalam buku kerja murid kerana telah menghasilkan kerja yang baik.     Bagi murid sekolah kebangsaan guru boleh memberi hadiah seperti pensil, gula-gula dan sebagainya untuk menggalakkan murid maju dalam pelajaranya.
Peneguhan yang berkesan ialah:-
 1. Kemesraan dan semangat
Kemesraan,  semangat dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh guru terhadap perlakuan dan pencapaian murid adalah aspek penting dalam kemahiran peneguhan.
 1. Mempelbagaikan penggunaan peneguhan
         Guru hendaklah mempelbagaikan peneguhan, peneguhan perkataan atau gerak-geri yang selalu diulang akan hilang maknanya.
 1. Peneguhan positif
         Kajian telah menunjukkan bahawa peneguhan positif seperti pujian untuk jawapan yang belum selesai adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif seperti  ‘itu salah’ atau ‘jawapan kamu tidak tepat’.
 1. Kefahaman murid tentang peneguhan
Peneguhan yang  berkesan, murid hendaklah mengetahui perkaitan antara peneguhan dengan perlakuan dan pencapaian mereka.      Guru hendaklah memikirkan faktor umur, jantina dan kumpulan sosial murid.

KEMAHIRAN PENYOALAN

Kemahiran penyoalan ialah kemahiran yang sangat kompleks berbanding dengan kemahiran yang lain.     Kemahiran ini tidak diberi penilaian dan tempat yang sewajarnya oleh guru semasa ia mengajar.   Ada bukti yang  menunjukkkan kemahiran ini tidak digunakan dengan sepenuhnya dan soalan-soalan yang ditanya adalah dari jenis soalan  aras rendah yang tidak memerlukan poemikiran yang kritis dan membina aras kognatif  aras tinggi.   Penggunaan kemahiran penyoalan dapat meningkat tahap pencapaian murid  dan dapat mewujudkan suasana pembelajaran sosial yang berkesan.


KEMAHIRAN MENGILUSTRASI DENGAN CONTOH

Kemahiran ini memudahkan guru menyampaikan idea dan konsep yang abstrak. Guru meminta contoh daripada murid  dan  menyemak idea dan konsep itu telah difahami atau tidak.     Contoh yang baik dalam kemahiran ini ialah contoh yang biasa kepada murid.    Dengan mengaitkan contoh dan idea atau konsep, guru telah mengajar daripada perkara yang diketahui kepada perkara yang akan diketahui.     Dengan menggunakan contoh dalam kehidupan seharian, guru boleh menarik perhatian dan menimbulkan minat terhadap pelajarannya.

KEMAHIRAN PENUTUP
Kaitkan penutup dengan minat, pengalaman dan reaksi murid;-
 1. Menegaskan semula perkara-perkara penting.
 2. Penilaian, peneguhan  pembelajaran murid (Melibatkan kognetif).
 3. Kaitan pelajaran dengan kehidupan sosial.
 4. Cadangan aktiviti
            i.Menegaskan semula
                  Menegaskan perkara utama, fakta penting, ingat semula dan kaji
                 Semula  ( boleh melibatkan murid )
(a)    Menegaskan semula melalui ringkasan    -   teguran             akhir, ringkasan perkara penting dan mengaitkan semula   aktiviti yang telah dijalankan.
(b)      Menegaskan semula sebagai satu aspek kemahiran variasi
             Rangsangan   -      Guru merumus isi pelajaran hasil maklumat murid.
            ii.  Penilaian
                 Penilaian dalam aktiviti mengesan pencapaian objektif pembelajaran, adakah murid telah memahami isi pelajaran hari ini,    rumusan kognetif.
 1. Kaitan kehidupan sosial
                        Mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian murid.
 1. Cadangan aktiviti
                        (a)   kaitkan dengan kognitif    -      membuat latihan,membuat projek baru dan menjalankan kajian.
                        (b)    Perkaitan sosial    -     menimbulkan perasaan kejayaan dengan peneguhan dan menyatakan peringkat kejayaan murid, menggalakkan murid mencuba kejayaan yang lebih tinggi.
                        (c)   galakan motivasi     -      kemesraan dan  semangat untuk  mengekalkan minat.
Penutup yang berkesan ialah;-
 1. Penutup  hendaklah bermakna dari segi umur, kebolehan  dan minat murid.
 2. Penutup hendaklah berkait dengan isi dan objektif pelajaran.
 3. Membina perkaitan perkara yang diketahui dan perkara yang dialami.
 4. Mengaitkan aspek penting sesuatu topik yang dibicarakan.
 5. Mengukur pembelajaran murid.
 6. Mencadangkan aktiviti berkaitan.

0 comments: